Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

(19-04-2023) 132
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày…