• :
  • :
CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH HỘI LUẬT GIA BÌNH PHƯỚC (NHIỆM KỲ 1998 – 2003) BAN CHẤP HÀNH HỘI LUẬT GIA BÌNH PHƯỚC (NHIỆM KỲ 2016 – 2021) Hội Luật gia…
Xem thêm
ĐIỀU LỆ HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua ngày 13 tháng 9 năm 2019 và được Thủ…
Xem thêm