A- A A+

Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Kế hoạch số 76/KH-HĐPH ngày 06/3/2023 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước, ngày 11/4/2023, Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.