A- A A+

Một số quy định mới về đất đai được bổ sung tại Nghị định 10/2023

Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.