A- A A+

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản quy phạm trái pháp luật

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.