A- A A+

Tập quán lạc hậu về hôn nhân cần vận động xóa bỏ và cấm áp dụng

Việt Nam có nhiều tập quán được lưu truyền trong đời sống xã hội, hình thành thói quen lâu đời trong các cộng đồng dân cư. Trong số đó, có nhiều tập quán thể hiện truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, cũng tồn tại nhiều tập quán lạc hậu cần được xóa bỏ. Đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.