A- A A+

Phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn