A- A A+

Một số điểm mới trong Luật phòng, chống ma túy năm 2021

Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, trong đó quy định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.