A- A A+

Hướng dẫn đánh giá tác động TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

(CTTĐTBP) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.