A- A A+

Hội thảo quốc gia về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Sáng 17/3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: "Những vấn đề mới, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".