A- A A+

Cần sửa đổi bổ sung Điều 16 BLHS về tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội