A- A A+

Bù Gia Mập: Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của Hội Luật gia tỉnh Bình Phước.