A- A A+

8 vị trí công tác lĩnh vực tổ chức cán bộ phải định kỳ chuyển đổi

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.