A- A A+

Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(CTTĐTBP) Bộ Tư Pháp vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.