A- A A+

Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID

Cách thức đăng ký và sử dụng ứng dụng VNEID đơn giản, thuận tiện, góp phần phục vụ nhân dân, nâng cao công tác quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.